මෘදු කවරය සහිතව
නිහාල් පෙරේරා (පරිවර්තනය: විදුර මුණසිංහ / සංස්කරණය: චන්ද්‍ර ලේකම්ආරච්චි)
ප්‍රථම සිංහල මුද්‍රණය, තම්බපණ්ණි 2022 - දැන් මිලදී ගන්න